Nhân vật và câu chuyện đều có tính cách hư cấu, nếu có sự trùng hợp, không phải là sự cố ý của tác giả


HOME
BACK TO TRANG TÙY BÚT